One thought on “ریاRoshanfekr-eshgh-kazemi

  1. هر چند مرهم نهادن بر زخمها وظیفه ایی شناخته شده است، کار طبیب؛ در غالب موارد فریب دادن بیمار در مواردی است که کاری از دست کسی بر نمی اید. چگونه با این دوگانگی -فریب نخوردن به عنوان یک روشنفکر و فریب دادن در کسوت یک پزشک – کنار می ایید.
    ————-
    پاسخ: فریب دادن بیمار در فرهنگ و اخلاق پزشکی جایی ندارد. شاید رویه‌ی نادرست بسیاری از پزشکان ایرانی در پنهان‌ داشتن بدخیمی و … از بیمار شما را به اشتباه انداخته است.

Leave a Comment