عکس: جنگل آلومینیوم

این عکس را چند دقیقه پیش گرفتم. برای بهتر دیدنش کلیک کنید.