آخرین روز خرداد

چشم‌های تو هاج و واج

واج به واج

در سطرهای حراج

 

تو در باد رفتی

من از عشق خواندم

تو بر باد رفتی

 

من از عشق خواندم

تو از یاد رفتی

من از عشق خواندم

تو در آخرین روز خرداد رفتی…