جهان

Ernest Hemingway once wrote: “The world is a fine place and worth fighting for.”…I agree with the second part

ارنست همینگوی یک زمانی نوشت:«جهان جای خوبی است و ارزش جنگیدن را دارد.» من با قسمت دوم حرفش موافقم.

4 thoughts on “جهان

Comments are closed.