سه تکه شعر

این روزها 

به جای ترانه‌‌های عاشقانه

قلبم دارد از دهانم بیرون می‌آید

*

گل‌ زورچپان هفته‌ی پیش

بر صندلی عقب ماشین خشکیده‌

*

واژه‌ها را هم که تحریم کنند

تکه نان‌ شاعر آجر می‌شود

و خانه‌‌اش از روی شانه‌اش

خ           ش              

    ت

         خ

ش

                     ت

     م

ی

        ر

    ی

                   ز

              د

 

2 thoughts on “سه تکه شعر

  1. هرچه سعی می کنم اسمم به صورت مکرر و خسته کننده ای در کادر “آخرین دیدگاه” نباشد؛ نمی گذاری جناب کاظمی!

    احسنت! بسیار دلنشین، خواندیدیم و لذت بردیم.

Comments are closed.